शासकीय वसतिगृह

वसतिगृहाचा
अ.क्र.
वसतिगृह मुलांचे/मुलींचे वसतिगृहाचे नाव वसतिगृहाचा पत्ता वसतिगृहाची मान्यता प्राप्त एकूण संख्या गृहपालाचे नाव संपर्क
०१ मुले डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह औसा,याकतपूर रोड औसा ता.औसा जि.लातूर. ७५ श्री.भोजने टि.बी. 9637471741
०२ मुली मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह औसा,याकतपूर रोड औसा ता.औसा जि.लातूर. ८० श्रीमती वाघमारे के.व्ही. 8390775680
०३ मुली 125 वी जयंती मुलींचे शासकीय वसतिगृह अहमदपूर,गुरुकुल को-हाऊसिंग सोसायटी अहमदपूर ता.अहमदपूर जि.लातूर. १०० श्रीमती पुणे जे.बी. (अतिरिक्त कार्यभार) 7776811828
०४ मुले डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह (जुने)अहमदपूर मरशिवणी,नांदेड रोड अहमदपूर ता.अहमदपूर जि.लातूर. १०० श्री.सिरसाठ पी.एन. 8888223811
०५ मुले डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह (नविन) अहमदपूर मरशिवणी,नांदेड रोड अहमदपूर ता.अहमदपूर जि.लातूर. १०० श्री.जाधव जी.पी. 9579835543
०६ मुली मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह अहमदपूर मिरकले नगर,म.गांधी महाविद्यालय समोर अहमदपूर ता.अहमदपूर जि.लातूर. १०० श्रीमती पुणे जे.बी. 7776811828
०७ मुली मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह चाकूर शासकीय विश्रामगृहा जवळ,नांदेड रोड चाकूर ता.चाकूर जि. लातूर ७५ श्रीमती चौधरी व्ही.आर. 9763638717, 9545355057
०८ मुले मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह झरी रोड चाकूर ता.चाकूर जि.लातूर १०० श्री.जाधव जी.पी. (अतिरिक्त कार्यभार) 9579835543
०९ मुले मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह देवणी नेकनाळ रोड देवणी ता.देवणी जि.लातूर १०० श्री.जाधव डी.डी. (अतिरिक्त कार्यभार) 9049394847
१० मुली मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह देवणी विवेक वर्धीनी शाळे जवळ,निलंगा रोड देवणी ता.देवणी जि. लातूर ७५ श्रीमती विहीरे आर.आर.(अतिरिक्त कार्यभार) 9822077990
११ मुली 125 वी जयंती मुलींचे शासकीय वसतिगृह जळकोट, हळद वाढवणा रोड, सेवालाल चौक, सरकारी दवाखान्याच्या बाजुस जळकोट ता.जळकोट जि.लातूर १०० श्रीमती पुणे जे.बी. (अतिरिक्त कार्यभार) 7776811828
१२ मुली मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह (नविन) लातूर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,जुनी डाल्डा फॅक्ट्री,शिवनेरी गेट समोर लातूर ८० श्रीमती किर्दंत एम.व्ही 8857989331
१३ मुली मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह (जुने) लातूर रमा-बिग बझारच्या पाठीमागे सावेवाडी लातूर ७५ श्रीमती किर्दंत एम.व्ही (अतिरिक्त कार्यभार) 8857989331
१४ मुले मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह (जुने) लातूर बालाजी मंदीर जवळ,बसवंतपूर,रेल्वे स्टेशन रोड,रिंग रोड लातूर ७५ श्री. भुसे वाय.बी. 9421576281
१५ मुली 125 वी जयंती मुलींचे शासकीय वसतिगृह लातूर व्यंकटेश नगर अंबाजोगाई रोड लातूर जि.लातूर १०० श्रीमती घुगे एल.के. 8275274921
१६ मुले/मुली 1000 मुला/मुलींचे शासकीय वसतिगृह अतिरिक्त एम.आय.डी.सी.युनिट क्र.1 मांजरा कारखाना गेट,खंडापूर रोड लातूर २५० श्री सोनवणे एच.व्ही. 8308966189
१७ मुले/मुली 1000 मुला/मुलींचे शासकीय वसतिगृह अतिरिक्त एम.आय.डी.सी.युनिट क्र.4 मांजरा कारखाना गेट,खंडापूर रोड लातूर २५० श्रीमती. किर्दंत एम.वी.(अतिरिक्त कार्यभार) 8857989331
१८ मुले डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह निलंगा कासार शिरशी रोड, आयटीआयच्या पाठीमागे निलंगा ता.निलंगा जि.लातूर ७५ श्री.जाधव डी.डी 9049394847
१९ मुले मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह श्रीराम विद्यालय जवळ,पानगाव रोड,रेणापूर ता.रेणापूर जि.लातूर १०० श्री.जाधव आर.डी. 9764813010
२० मुले डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह उदगीर सोमनाथपूर,उदगीर ता.उदगीर जि. लातूर ७५ श्री.मिंपुलवाड बी.टी. 9156808558
२१ मुली मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह उदगीर, सोमनाथपूर,उदगीर ता.उदगीर जि. लातूर ६० श्रीमती गज्जलवार जे.जे. (प्रभारी) 9545355057